Loading...

Co to jest start- up?

Co to jest start-up?Start-up to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. Termin "start-up" jest często używany w kontekście firm działających w branży technologicznej, ale może odnosić się także do przedsiębiorstw z innych sektorów, które wdrażają nowatorskie pomysły.Charakterystyczną cechą start-upów jest ich dążenie do...

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć.

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć. Jesteś pokrzywdzonym, oskarżonym lub stroną w postępowaniu karnym, w którym zapadł dla Ciebie niekorzystny wyrok? Chcesz to zmienić ? W tym artykule dowiesz się jak, go prawidłowo zaskarżyć. Środkiem zaskarżenia od  takiego wyroku jest apelacja. Warto pamiętać, że możemy zaskarżyć tylko wyrok naruszający nasze prawa lub interesy. Dodatkowo pamiętaj, że...

Składanie fałszywych zeznań.  Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

  Zgodnie z kodeksem karnym  kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wyżej wskazane przestępstwo może być popełnione w trzech postaciach: - złożenia fałszywego zeznania (w typie podstawowym – art. 233 § 1 k.k., i w typie...

Co grozi za groźby karalne? Prawne konsekwencje gróźb karalnych w Polsce.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, ściganie sprawcy przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego. Co to są groźby karalne? Groźba karalna polega na...

Kiedy możemy żądać podwyższenia wynagrodzenia w umowie o dzieło?

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło  może być dokonane poprzez wskazanie albo sposobu wyliczenia kwoty na podstawie skosztorysowanego zestawienia materiałów, kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz założonego zarobku przez przyjmującego zamówienie (wtedy mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym); lub poprzez wskazanie określonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenie ryczałtowe). Warto zauważyć, że wynagrodzenie...

Posłużenie się fałszywym dokumentem, a odpowiedzialność karna

Zgodnie kodeksem karnym Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa (fałsz materialny), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w § 2 w/w artykułu kodeks karny penalizuje bezprawne wykorzystanie podpisanego  blankietu. Warto zauważyć, że ustawodawca penalizuje również przygotowanie do dokonania...

Zniesławienie w internecie

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo zniesławienia popełnia ten, kto pomawia inną osobą o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju jego działalności. Istotą czynu jest zatem spowodowanie uszczerbku na wizerunku pokrzywdzonego w sensie jego poniżenia w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania...

Zażalenie na koszty procesu – jak napisać?

Stosownie do zasady określonej w artykule 98 kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu). Zgodnie z art. 108 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi...

Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe zaliczają się do szerszej kategorii kosztów procesu i tak do kosztów procesu zalicza się koszty sądowe oraz uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Z kolei na koszty sądowe składają się  opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania. Opłaty sądowe w sprawach karnych Do najczęściej uiszczanych opłat...

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Żeby odpowiedzieć na pytanie „Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej”, trzeba wyjaśnić czym jest zadatek. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to narzędzie mające zabezpieczyć wykonanie umowy, które stanowi część świadczenia albo jej równowartość w pieniądzu.  Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez...