Loading...

Zażalenie na koszty procesu – jak napisać?

Stosownie do zasady określonej w artykule 98 kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu). Zgodnie z art. 108 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi...

Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe zaliczają się do szerszej kategorii kosztów procesu i tak do kosztów procesu zalicza się koszty sądowe oraz uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Z kolei na koszty sądowe składają się  opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania. Opłaty sądowe w sprawach karnychDo najczęściej uiszczanych opłat...

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Żeby odpowiedzieć na pytanie „Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej”, trzeba wyjaśnić czym jest zadatek. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to narzędzie mające zabezpieczyć wykonanie umowy, które stanowi część świadczenia albo jej równowartość w pieniądzu.Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez...

Skazanie bez rozprawy

Dobrowolne poddanie się karze jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) może skutkować skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy. Dobrowolne poddanie się karze polega na porozumieniu się Prokuratora z oskarżonym w kwestii wymiaru kary i wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu.  Sąd może wymierzyć karę w proponowanym wymiarze, może też propozycji nie przyjąć i przeprowadzić rozprawę na...

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym to nic innego jak dobrowolne negocjacje, pomiędzy stronami pozostającymi w konflikcie karnym, który powstał w wyniku popełnionego przestępstwa. Klasycznym przykładem takiego konfliktu jest relacja pokrzywdzony - oskarżony. Negocjacje, które są przedmiotem mediacji karnej prowadzi mediator czyli neutralna osoba trzecia. Jego zadaniem jest podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu negocjacji, jednakże nie...

Jak i gdzie sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Żeby sprawdzić, czy dług jest przedawniony, w pierwszej kolejności, musimy ustalić, czy roszczenie wierzyciela stało się wymagalne. Jest to o tyle istotne, gdyż od terminu wymagalności, liczy się terminy przedawnienia, określone w kodeksie cywilnym oraz w innych ustawachWymagalność roszczeniaZgodnie z kodeksem cywilnym wymagalność roszczenia jest to stan w którym wierzyciel ma prawo skutecznie domagać się swojego roszczenie na...

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym umożliwia tymczasowe zajęcie korzyści majątkowych osiągniętych przez sprawcę, chociażby pośrednio z popełnionego przestępstwa, w celu orzeczenia ich przepadku.  Dodatkowo zabezpieczenie majątkowe przyczynia się do pozbawienia sprawcy korzyści bezprawnie osiągniętych z przestępstwa, czyniąc przestępstwo nieopłacalnym. Jak każde zabezpieczenie ma jednak charakter tymczasowy -...

Jak wygląda rozprawa sądowa?

Rozprawa sądowa różni się w zależności od rodzaju postępowania, w ramach którego toczy się sprawa. Tym samym możemy wyróżnić 3 rodzaje rozpraw: rozprawa w ramach postępowania karnego, rozprawa w ramach postępowania cywilnego oraz rozprawa przed Sądem Administracyjnym. Wszystkie rodzaje rozpraw zaczynają się od wywołania jej przez Sąd. Wtedy strony oraz świadkowie mogą wejść na salę sądową.  Ponadto wszystkie rozprawy...

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię zastępczej kary pozbawienia wolności, mianowicie kiedy Sąd może ją zarządzić w stosunku do skazanego.Przede wszystkim należy wskazać, zastępczą karę pozbawienia wolności stosuje się do skazanego prawomocnie ukaranego karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, który nie wykonuje orzeczonej kary. Dopuszczalność stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności reguluje kodeks karny...

Jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego?

Zgodnie z zasadą legalizmu określoną w art. 10 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) Organ powołany do ścigania przestępstw (Policja i Prokuratura) jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny (Prokuratura) także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.  Istotą tej zasady jest to, że nikt nie może być zwolniony od...