Loading...

Granice obrony koniecznej w kodeksie karnym

W polskim prawie karnym istnieje instytucja obrony koniecznej, która umożliwia jednostce obronę przed bezprawnym atakiem na swoje dobra prawne lub cudze dobra, przy użyciu odpowiednich środków obrony. Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu karnego  nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W konsekwencji obrona konieczna musi spełniać pewne...

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć.

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć. Jesteś pokrzywdzonym, oskarżonym lub stroną w postępowaniu karnym, w którym zapadł dla Ciebie niekorzystny wyrok? Chcesz to zmienić ? W tym artykule dowiesz się jak, go prawidłowo zaskarżyć. Środkiem zaskarżenia od  takiego wyroku jest apelacja. Warto pamiętać, że możemy zaskarżyć tylko wyrok naruszający nasze prawa lub interesy. Dodatkowo pamiętaj, że...

Co grozi za fałszywe zeznania? Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń

  Zgodnie z kodeksem karnym  kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wyżej wskazane przestępstwo może być popełnione w trzech postaciach: - złożenia fałszywego zeznania (w typie podstawowym – art. 233 § 1 k.k., i w typie...

Co grozi za groźby karalne? Prawne konsekwencje gróźb karalnych w Polsce.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, ściganie sprawcy przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego.   Co to są groźby karalne? Groźba karalna polega na...

Posłużenie się fałszywym dokumentem, a odpowiedzialność karna

Zgodnie kodeksem karnym Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa (fałsz materialny), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w § 2 w/w artykułu kodeks karny penalizuje bezprawne wykorzystanie podpisanego  blankietu. Warto zauważyć, że ustawodawca penalizuje również przygotowanie do dokonania...

Zniesławienie w internecie

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo zniesławienia popełnia ten, kto pomawia inną osobą o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju jego działalności.   Istotą czynu jest zatem spowodowanie uszczerbku na wizerunku pokrzywdzonego w sensie jego poniżenia w opinii publicznej lub narażenia na utratę...

Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe zaliczają się do szerszej kategorii kosztów procesu i tak do kosztów procesu zalicza się koszty sądowe oraz uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Z kolei na koszty sądowe składają się  opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania. Opłaty sądowe w sprawach karnychDo najczęściej uiszczanych opłat...

Skazanie bez rozprawy

Dobrowolne poddanie się karze jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) może skutkować skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy. Dobrowolne poddanie się karze polega na porozumieniu się Prokuratora z oskarżonym w kwestii wymiaru kary i wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu.  Sąd może wymierzyć karę w proponowanym wymiarze, może też propozycji nie przyjąć i przeprowadzić rozprawę na...

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym to nic innego jak dobrowolne negocjacje, pomiędzy stronami pozostającymi w konflikcie karnym, który powstał w wyniku popełnionego przestępstwa. Klasycznym przykładem takiego konfliktu jest relacja pokrzywdzony - oskarżony. Negocjacje, które są przedmiotem mediacji karnej prowadzi mediator czyli neutralna osoba trzecia. Jego zadaniem jest podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu negocjacji, jednakże nie...

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym umożliwia tymczasowe zajęcie korzyści majątkowych osiągniętych przez sprawcę, chociażby pośrednio z popełnionego przestępstwa, w celu orzeczenia ich przepadku.  Dodatkowo zabezpieczenie majątkowe przyczynia się do pozbawienia sprawcy korzyści bezprawnie osiągniętych z przestępstwa, czyniąc przestępstwo nieopłacalnym. Jak każde zabezpieczenie ma jednak charakter tymczasowy -...