Loading...

Jak wygląda rozprawa sądowa?

Rozprawa sądowa różni się w zależności od rodzaju postępowania, w ramach którego toczy się sprawa. Tym samym możemy wyróżnić 3 rodzaje rozpraw: rozprawa w ramach postępowania karnego, rozprawa w ramach postępowania cywilnego oraz rozprawa przed Sądem Administracyjnym. Wszystkie rodzaje rozpraw zaczynają się od wywołania jej przez Sąd. Wtedy strony oraz świadkowie mogą wejść na salę sądową.  Ponadto wszystkie rozprawy...

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię zastępczej kary pozbawienia wolności, mianowicie kiedy Sąd może ją zarządzić w stosunku do skazanego.Przede wszystkim należy wskazać, zastępczą karę pozbawienia wolności stosuje się do skazanego prawomocnie ukaranego karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, który nie wykonuje orzeczonej kary. Dopuszczalność stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności reguluje kodeks karny...

Jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego?

Zgodnie z zasadą legalizmu określoną w art. 10 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) Organ powołany do ścigania przestępstw (Policja i Prokuratura) jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny (Prokuratura) także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.  Istotą tej zasady jest to, że nikt nie może być zwolniony od...

Podsłuch telefoniczny przez Policję i Prokuraturę – czy to legalne?

Kwestię możliwości zakładania podsłuchów przez organy ścigania, tj. kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych obecnie regulują dwie ustawy, tj. kodeks postępowania karnego oraz ustawa o Policji, z tymże ustawa o policji stanowi o kontroli operacyjnej (art. 19 ustawy o Policji), w ramach, której możliwe jest zakładanie podsłuchu. Trzeba podkreślić, że stosowanie kontroli operacyjnej, a także kontroli i utrwalania rozmów...

Niezapłacona faktura VAT, a przestępstwo oszustwa.

W niniejszym artykule poruszę istotę styku prawa karnego, gospodarczego oraz cywilnego. Mianowicie, czy niezapłacenie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury VAT może stanowić przestępstwo oszustwa, które jest spenalizowane w kodeksie karnym.   Aby wyjaśnić tą kwestią należałoby wyjść od definicji oszustwa, tu z pomocą przychodzi prawo karne, a dokładniej  art. 286 § 1  Kodeksu Karnego, który stanowi: „kto...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dozór elektroniczny

Warunkowe umorzenia postępowania karnego jest to czasowe odroczenie wydania rozstrzygnięcia, które dotyczące odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa.   Celem warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i wymierzenia kary na okres próby, któremu poddawany jest sprawca. Zarówno czyn, jak i wina sprawcy nie mogą budzić wątpliwości, natomiast wymierzenie kary jest zastąpione obowiązkami probacyjnymi...

Kara więzienia na wolności – dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ogranicza elektroniczna bransoletka, która jest zakładana na kostkę skazanego, jednakże nie zostaje on wyeliminowany ze życia na wolności.    Dzięki temu ma możliwość wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym, czy opieka nad dzieckem. Dozór...

Posiadanie marihuany, a odpowiedzialność karna.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii: Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające w tym marihuanę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku znacznej ilości środków odurzających grożąca kara pozbawienia wolności wynosi od roku do 10 lat.   Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest "znaczna", "nieznaczna" czy "zwykła" są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony,...