MS LEGIT Publikacje

Zniesławienie w internecie

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo zniesławienia popełnia ten, kto pomawia inną osobą o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju jego działalności. Istotą czynu jest zatem spowodowanie uszczerbku na wizerunku pokrzywdzonego w sensie jego poniżenia w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania skutkującego podważeniem jego kompetencji. Klasycznym przykładem pomówienia jest sytuacja w której jedna osoba twierdzi, że druga osoba popełniła jakiekolwiek przestępstwo np. oszustwa. W obecnych czasach, najczęściej spotykamy się z pomówieniami w internecie.

Zażalenie na koszty procesu - jak napisać ?

Zgodnie z art. 108 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.

Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe zaliczają się do szerszej kategorii kosztów procesu i tak do kosztów procesu zalicza się koszty sądowe oraz uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Z kolei na koszty sądowe składają się opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej ?

Żeby odpowiedzieć na pytanie „Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej”, trzeba wyjaśnić czym jest zadatek. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest narzędzie mające zabezpieczyć wykonanie umowy, które stanowi część świadczenia albo jej równowartość w pieniądzu. Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Można powiedzieć, że zadatek stanowi rodzaj kary umownej za niewykonania umowy przez jedną ze stron.

Skazanie bez rozprawy

Dobrowolne poddanie się karze jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) może skutkować skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy. Dobrowolne poddanie się karze polega na porozumieniu się Prokuratora z oskarżonym w kwestii wymiaru kary i wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu. Sąd może wymierzyć karę w proponowanym wymiarze, może też propozycji nie przyjąć i przeprowadzić rozprawę na zasadach ogólnych. Trzeba podkreślić, że Sąd nie może samodzielnie modyfikować wniosku i orzeka na posiedzeniu w oparciu o materiał dowodowy zawarty w aktach sprawy. Skazanie bez rozprawy jest tak zwaną konsensualną metodą zakończenia procesu karnego.

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym to nic innego jak dobrowolne negocjacje, pomiędzy stronami pozostającymi w konflikcie karnym, który powstał w wyniku popełnionego przestępstwa. Klasycznym przykładem takiego konfliktu jest relacja pokrzywdzony- oskarżony. Negocjacje, które są przedmiotem mediacji karnej prowadzi mediator czyli neutralna osoba trzecia. Jego zadaniem jest podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu negocjacji, jednakże nie może on, choćby pośrednio narzucać stronom rozstrzygnięcia.

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym umożliwia tymczasowe zajęcie korzyści majątkowych osiągniętych przez sprawcę, chociażby pośrednio z popełnionego przestępstwa, w celu orzeczenia ich przepadku, dodatkowo zabezpieczenie majątkowe przyczynia się do pozbawienia sprawcy korzyści bezprawnie osiągniętych z przestępstwa, czyniąc przestępstwo nieopłacalnym. Jak każde zabezpieczenie ma jednak charakter tymczasowy - to oznacza, że jest ono ustanawiane tylko na czas postępowania karnego.

Jak wygląda rozprawa sądowa?

Rozprawa sądowa różni się w zależności od rodzaju postępowania, w ramach którego toczy się sprawa. Tym samym możemy wyróżnić 3 rodzaje rozpraw: rozprawa w ramach postępowania karnego, rozprawa w ramach postępowania cywilnego oraz rozprawa przed Sądem Administracyjnym.

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię zastępczej kary pozbawienia wolności, mianowicie kiedy Sąd może ją zarządzić w stosunku do skazanego.Przede wszystkim należy wskazać, zastępczą karę pozbawienia wolności stosuje się do skazanego prawomocnie ukaranego karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, który nie wykonuje orzeczonej kary. Dopuszczalność stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności reguluje kodeks karny wykonawczy (dalej k.k.w.)

Jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego?

Zgodnie z zasadą legalizmu określoną w art. 10 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) Organ powołany do ścigania przestępstw (Policja i Prokuratura) jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny (Prokuratura) także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Istotą tej zasady jest to, że nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Oczywiście nie oznacza to konieczności każdorazowego ukarania sprawcy, często wystarczającym będzie zastosowanie środka karnego (np. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej), tak żeby sprawca czynu zabronionego pociągnięty został do odpowiedzialności, poprzez nałożenie na niego adekwatnych do popełnionego czynu konsekwencji prawnych.

Podsłuch telefoniczny przez Policję i Prokuraturę – czy to legalne?

Kwestię możliwości zakładania podsłuchów przez organy ścigania, tj. kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych obecnie regulują dwie ustawy, tj. kodeks postępowania karnego oraz ustawa o Policji, z tymże ustawa o policji stanowi o kontroli operacyjnej (art. 19 ustawy o Policji) w ramach, której możliwe jest zakładanie podsłuchu. Trzeba podkreślić, że stosowanie kontroli operacyjnej, a także kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych jest środkiem drastycznie ingerującym w sferę praw i wolności obywatela, konstytucyjne prawo każdego obywatela do prywatności i zachowania w tajemnicy korespondencji.

Zamówiłeś rzecz robioną na zamówienie lub zleciłeś remont i nie uzyskałeś zamówionej rzeczy lub usługi w terminie?
Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W rzeczywistości przedmiotem takiej umowy będzie wszystko, co stanowi końcowy efekt jakiejś pracy – np. stworzenie artykułu, piosenki, wykonanie jednorazowej usługi sprzątania, osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu. W przypadku umowy o dzieło najważniejszy jest zawsze rezultat, którego wykonanie obiecuje wykonawca.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce?

Aby to zrobić, potrzebujesz minimum jednego wspólnika (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną). Ale z dwoma partnerami dużo łatwiej jest podejmować decyzje w firmie. Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym wspólnikiem są pewne formalności. Pamiętaj też o wymaganiach dotyczących nazwy.