Loading...

Utwór zależny a inspirowany – granice plagiatu w prawie autorskim

Zabezpieczenie majątkowe w prawie karnym - kancelaria adwokacka MS Legit - Wrocław, woj. dolnośląskie
Zabezpieczenie majątkowe w prawie karnym - kancelaria adwokacka MS Legit - Wrocław, woj. dolnośląskie

Granice Plagiatu a Inspiracji w Prawie Autorskim: O Różnicy Między Utworem Zależnym a Inspirowanym

Prawo autorskie jest dziedziną prawa mającą na celu ochronę twórczości intelektualnej. Jednakże, granice między twórczością oryginalną, inspiracją a plagiatem mogą być czasami niejasne i prowadzą do wielu kontrowersji. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnicy między utworem zależnym a inspirowanym, a także omówimy granice plagiatu w kontekście prawa autorskiego.

Utwór Zależny vs. Inspirowany: Różnice i Podobieństwa

Utwór zależny to dzieło, które w pewien sposób opiera się na już istniejącym utworze. Może to być kontynuacja, adaptacja, parodia lub inne przekształcenie pierwotnej twórczości. W przypadku utworu zależnego, istnieje jasne nawiązanie do pierwotnego dzieła, a nowa praca jest w dużej mierze zależna od oryginału.. Powstaje pytanie o zakres swobody twórczej późniejszego z autorów, zwanego twórcą zależnym, a także pytanie o to, czy autor opracowania ma obowiązek zachowania wierności dziełu macierzystemu. Rozważania na ten temat ukierunkowało samo życie – tendencje i trendy artystyczne, realizowane w utworach kinematograficznych, scenicznych i innych. Współcześni twórcy nie chcą być skrępowani jakimikolwiek ograniczeniami. Adaptacje filmowe czy sceniczne dzieł literackich są interpretacjami coraz bardziej odległymi od pierwowzorów – utworów macierzystych, stojąc często na szerokiej granicy między pojęciami opracowania a inspiracji cudzym dziełem. Zjawisko to dotyczy w szczególności utworów pierwotnych, których twórcy zmarli.

Z drugiej strony, utwór inspirowany czerpie z różnych źródeł inspiracji, ale nie kopiując bezpośrednio pierwotnej treści. Twórca inspirowanego dzieła może wykorzystać motywy, tematy lub style z innych utworów, ale ostateczne dzieło jest oryginalne i ma własną, unikalną tożsamość. Wskazanie wyraźnej granicy między opracowaniem cudzego utworu a dziełem inspirowanym jest trudne. Sądy wielokrotnie wypowiadały się na ten temat. Sąd Najwyższy w wyroku z 23.06.1972 r. (sygn. akt I CR 104/72) zajął stanowisko, że „za kryterium rozgraniczające dzieło inspirowane od dzieła zależnego należy uznać takie twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy (a nie elementy przejęte)”. Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z 20.09.2017 r., (sygn. akt IV Ka 572/17, Legalis.pl), zauważył: „Elementy utworu inspirującego w nowo powstałym utworze inspirowanym są i mogą być rozpoznawalne, ale nie dominujące, stanowiąc efekt emocjonalnego i intelektualnego impulsu wywołanego cudzym dziełem. Za kryterium rozgraniczające uznaje się takie twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy, a nie elementy przejęte. Samo więc zapożyczenie cudzej postaci bądź jej określenia uzasadnia kwalifikację utworu jako powstałego w wyniku inspiracji cudzym utworem (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych chyba że przejęcie to stanowi zasadniczą istotę dzieła inkorporującego.

Inspiracja cudzym utworem dotyczy rozmaitych rodzajów twórczości. Wskazaniem inspiracji jest motto – cudza myśl celnie sformułowana, przyświecająca autorowi w pracy nad tworzeniem dzieła i umieszczona jako cytat. Kompozytorzy muzyki sięgają do literatury, filmu, malarstwa, artyści plastycy – do literatury i muzyki, poeci i pisarze – do muzyki i innych rodzajów twórczości. Są też utwory inspirowane twórczością tego samego rodzaju, np. parodiapastiszwariacje muzyczne. Ustawodawca reguluje kwestię wykorzystania cudzych utworów w parodii, pastiszu lub karykaturze, zezwalając na to, o ile wykorzystywanie jest uzasadnione prawami tych gatunków twórczości 

Granice Plagiatu w Prawie Autorskim

Prawo autorskie chroni oryginalne wyrażenia twórcze i nie zezwala na bezpośrednie kopiowanie czyjegoś dzieła. Plagiat jest naruszeniem praw autorskich, gdy ktoś prezentuje cudzą pracę jako swoją własną bez odpowiedniego zezwolenia lub uznania oryginalnego twórcy.

Jednakże, granice plagiatu stają się bardziej subtelne w przypadku utworów zależnych i inspirowanych. Prawo autorskie często pozwala na korzystanie z cudzej twórczości w pewnych przypadkach, takich jak użycie w celach edukacyjnych, krytyki, parodii czy cytatów. Kluczowe jest jednak, aby unikać dosłownego kopiowania i zachować pewną oryginalność w nowej pracy.

Test „Uczciwego Użycia”

W niektórych jurysdykcjach, stosuje się tzw. test „uczciwego użycia”, który pomaga ocenić, czy korzystanie z cudzej twórczości jest zgodne z prawem autorskim. Czynniki takie jak cel użycia, charakter dzieła, ilość i znaczenie użytej części oryginalnego utworu oraz wpływ na rynek oryginału są brane pod uwagę.

Konsekwencje prawne oskarżenia o plagiat.

Osoba poszkodowana przez plagiat może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie prawa autorskiego. Autor oryginalnego dzieła ma prawo do ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem jego pracy. Poszkodowany w związku z plagiatem może również wystąpić o odszkodowanie za utracone korzyści, a także o zadośćuczynienie za np. krzywdy moralne. Dodatkowo plagiat może stanowić naruszenie przepisów karnych, takich jak art. 115-118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zależności od okoliczności osoba dopuszczająca się plagiatu może być karana grzywną lub pozbawieniem wolności. Ponadto, w  Polsce istnieją również przepisy administracyjne dotyczące ochrony praw autorskich. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do odpowiedzialności administracyjnej, na przykład w postaci nałożenia kary pieniężne.

Podsumowanie

Różnica między utworem zależnym a inspirowanym często leży w stopniu zależności od oryginalnego dzieła i w sposobie, w jaki nowe dzieło jest przekształcone. Granice plagiatu są niejednoznaczne, ale prawo autorskie oferuje pewne wytyczne, które pomagają ocenić, czy dana praca jest uczciwym korzystaniem z cudzej twórczości, czy też naruszeniem praw autorskich.

Ważne jest, aby twórcy zachowali szacunek do praw autorskich innych i jednocześnie mieli możliwość wyrażania siebie poprzez inspirację, tworząc dzieła, które są zarówno oryginalne, jak i zgodne z zasadami prawa autorskiego.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa autorskiego we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *