zezwolenia na pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące dla obcokrajowców spoza terytorium Unii Europejskiej

Jesteś obcokrajowcem poza terytorium Unii Europejskiej? Chcesz przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?
Przeczytaj o zezwoleniu na pobyt czasowy.

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście mówimy tutaj o obcokrajowcach spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego zezwolenia jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:


 • • Podejmują lub kontynuują pracę na terytorium RP
 • • zamierzają podjąć lub kontynuować pracę w charakterze członka zarządu w spółce akcyjnej lub pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej, której udziały lub akcje cudzoziemiec posiada lub prowadzi sprawy spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna przez komplementariusza lub działającą w charakterze pełnomocnika, której udziały lub akcje nie są własnością cudzoziemca
 • • są pracownikami o wysokich kwalifikacjach (pracownicy ci muszą mieć ukończone studia wyższe lub posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów, niezbędnych do wykonywania pracy)
 • • są delegowane do pracy na terenie Polski przez pracodawcę zagranicznego,
 • • dokonywać sezonowy Praca
 • • prowadzić działalność gospodarczą (prowadzą działalność gospodarczą)
 • • podjąć lub kontynuować studia w uczelni zatwierdzonej przez ministra spraw wewnętrznych
 • • studia w innej formie niż studia stacjonarne, stacjonarne studia doktoranckie lub kurs przygotowawczy do studiów w języku polskim
 • • są członkiem rodziny obywatela RP
 • • są ofiarami handlu ludźmi
 • • prowadzić badania naukowe,
 • • podjąć staż w Polsce
 • • jesteś absolwentem polskiej uczelni i poszukuje pracy w Polsce lub planuje założyć działalność gospodarczą
 • • udowodnić, że zachodzą inne niż wymienione powyżej okoliczności uzasadniające ich pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Chcąc przebywać w Polsce w jednym z wyżej wymienionych celów należy złożyć wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Składając wniosek będziesz zobowiązany do złożenia odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jeżeli nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, składając wniosek lub w wyznaczonym przez wojewodę terminie, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia tego zezwolenia.

Odmówi się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli w dniu składania wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemiec:


 • • posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej wyłącznie do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w celu wjazdu w celach humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, lub
 • • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, lub
 • • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych lub z powodu udzielenia mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej albo nadania mu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • • ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu, lub
 • • została zatrzymana, umieszczona w strzeżonym ośrodku, w areszcie dla cudzoziemców lub wobec której zastosowano środek zapobiegawczy zakazu opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • • jest tymczasowo aresztowany lub przebywa w więzieniu, lub
 • • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po zobowiązaniu do powrotu, a termin na dobrowolny powrót nie upłynął jeszcze określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub
 • • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt, w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia ochrony międzynarodowej lub w przypadku umorzenia postępowania w ww. przypadki, lub
 • • zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony podczas Twojego legalnego pobytu (np. przed upływem 3 miesięcy) i wniosek był wolny od braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda uwzględnia podróż dokument cudzoziemca z odciskiem stempla , potwierdzający złożenie wniosku.

Pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stałaby się ostateczna. Warto wspomnieć, że w okresie rozpatrywania wniosku masz prawo do wykonywania pracy w określonych okolicznościach wymienionych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełniony zgodnie z pouczeniem, właściwym dla celu pobytu. Formularz wniosku można pobrać ze stron internetowych właściwych wojewodów. Potrzebujesz również naszych aktualnych zdjęć . Pamiętaj, że dołączenie wypełnionych dokumentów do wniosku przed jego złożeniem może zmniejszyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, stanowiące dowód w postępowaniu, należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski , dokonanym przez tłumacza prawnego. Opłata skarbowa (opłata) uzależniona jest od celu pobytu cudzoziemców w Polsce, szczegółowo jest to opisane w poszczególnych zakładkach tej strony. Standardowa opłata skarbowa wynosi 340 zł.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę się ze mną skontaktować.

(źródło: udsc.gov.pl)