Loading...

Kara więzienia na wolności – dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny-prawo karne-kancelaria adwokacka MS Legit Wrocław

Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ogranicza elektroniczna bransoletka, która jest zakładana na kostkę skazanego, jednakże nie zostaje on wyeliminowany ze życia na wolności. 

 

Dzięki temu ma możliwość wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym, czy opieka nad dzieckem.

Dozór elektroniczny jest kontrolą zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych, dokonywaną przez organy wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki środkom technicznym odpowiednie organy są w stanie kontrolować przebywanie przez skazanego we wskazanym przez sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

 

Przesłanki do zastosowania dozoru elektronicznego

Zamiana kary więzienia na karę wykonywaną w systemie dozoru elektronicznego jest możliwa pod warunkiem spełnienia kilku istotnych przesłanek. Przy czym w przypadku tego systemu możemy wyróżnić zarówno przesłanki związane z osobą skazanego, jak również z możliwościami technicznymi

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawowym warunkiem do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jest to aby kara pozbawienia wolności przez Sąd nie przekraczała półtora roku,  a skazany nie jest multirecydywistą (w ostatnich 5 latach nie odbył kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej roku).

 

Nadto Dozór elektroniczny będzie możliwy, jeżeli skazany ma stałe miejsce pobytu i pozwalają na to warunki techniczne, obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Trzeba pamiętać, że jeśli skazany zamieszkuje lokal z osobami pełnoletnimi, ci lokatorzy muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w ich wspólnym gospodarstwie domowym. Zgoda musi obejmować także oświadczenie o umożliwieniu podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

 

Najistotniejszą kwestią przy dozorze elektronicznym jest konieczność przekonania Sądu, że dozór jest wystarczający do osiągnięcia celów kary. To oznacza, że trzeba wykazać, że skazany nie jest niebezpieczny i zdemoralizowany oraz że ma krytyczny stosunek do swojego przestępnego zachowania, a pobyt w zakładzie karnym jest dla niego zbyt dużym obciążeniem psychicznym.

 

Dużym atutem jest fakt świadczenia pracy, konieczność utrzymania rodziny czy opieki nad dziećmi lub chorymi członkami rodziny. Oczywiście na wszystkie okoliczności potrzebujemy stosownych dokumentów, np. umowa o pracę, nawet oferta pracy, akt urodzenia dziecka, dokumentacja medyczna chorego. Te rzeczy sprawią, że Sąd dostrzeże konieczność zostawienia skazanego na wolności.

Warto dodać, że  skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Wniosek  o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie  dozoru elektronicznego należy złożyć do sądu penitencjarnego w okręgu, gdzie skazany przebywa. 

Potrzebujesz konsultacji prawnych? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia kancelarii adwokackiej MS Legit!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *