Warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenia postępowania karnego jest to czasowe odroczenie wydania rozstrzygnięcia, które dotyczące odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa

Celem warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i wymierzenia kary na okres próby, któremu poddawany jest sprawca. Zarówno czyn, jak i wina sprawcy nie mogą budzić wątpliwości, natomiast wymierzenie kary jest zastąpione obowiązkami probacyjnymi (próbnymi). Warto wskazać, że sprawca nie musi przyznać do winy, natomiast jego nie może budzić wątpliwości na podstawie zgromadzonych dowodów.

Zgodnie z art. 66 kodeksem karnego Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, gdy:

  • 1/ Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

  • 2/ Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

  • 3/ Postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa

Trzeba podkreślić, że warunkowe umorzenie jest kompetencją Sądu i nie ma on obowiązku jego stosowania w przypadku zaistnienia przesłanek. Tym samym rolą oskarżonego i jego obrońcy jest przekonanie Sądu do takiego rozstrzygnięcia.

Warunkowe umorzenie postępowania ma zastosowanie do czynów, zagrożonych karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi nie więcej niż 5 lat. Niezbędnym przesłanką jest również, aby na dzień orzekania w przedmiocie warunkowego umorzenia sprawca pozostawał niekarany za przestępstwo umyślne.

Sprawca, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie, zostaje poddany próbie, która trwa od roku do lat 3 i biegnie od czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie karne, w przypadku gdy sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne za które został prawomocnie skazany. Sąd natomiast może podjąć postępowanie w przypadku, gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny.

Umarzając warunkowo postępowanie Sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

W okresie próby sąd może nałożyć na sprawcę również inne obowiązki np. przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, poddanie się terapii uzależnień.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania warto złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez prokuraturę można złożyć go ponownie w postępowaniu sądowym.

Po upływie okresu próby następuje okres przejściowy. Jeśli w ciągu 6 miesięcy po upływie okresu próby, sprawca nie popełni żadnego przestępstwa i nie będzie naruszał porządku prawnego sąd nie podejmie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisaniu do karty karnej, gdyż w świetle prawa sprawca nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, co nie wyklucza sprawcy z pełnienia wielu funkcji do których pełnienia wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.