Loading...

Dochodzenie zapłaty z faktury VAT – transakcja handlowa.

Dochodzisz zapłaty z faktury VAT? Należą Ci się zryczałtowane koszty odzyskiwania należności - Kancelaria MS Legit blog

Dochodzisz zapłaty z faktury VAT?
Pamiętaj, że należą Ci się zryczałtowane koszty odzyskiwania należności w kwocie aż do 100 euro za każdą fakturę VAT.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, od dnia następującego po upływie terminu do zapłaty wskazanego na fakturze VAT, przysługuje od dłużnika, bez wezwania rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  1. 40 euro
    Gdy wartość świadczenia pieniężnego jest niższa niż 5000 złotych;
  2. 70 euro
    Gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3. 100 euro
    Gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Aby móc dochodzić powyżej wymienionych kwot, podstawą do wystawienia faktury VAT musi być transakcja handlowa. Transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Tym samym jeżeli wystawiasz fakturę VAT za sprzedane towary bądź świadczone usługi innemu przedsiębiorcy lub osobie wskazanej w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, np. rolnikowi rybakowi, bądź przedstawicielowi wolnego zawodu niezależnie od formy prawnej działalności). Jeżeli spełnisz te wymagania, możesz dochodzić równowartości euro w wezwaniu do zapłaty, a następnie w pozwie. 

Trzeba podkreślić, że taka rekompensata stanowi ryczałt za odzyskiwane należności, tj. za trud włożony w sporządzanie wezwań do zapłaty przez ciebie bądź wykonywania telefonów do dłużnika. Tym samym warto zachować taką korespondencję z dłużnikiem.


Rekompensata za koszty odzyskiwania należności przysługuje Ci za każdą wystawianą fakturę VAT.

Warto wskazać, jeżeli dochodzisz zapłaty z tytułu transakcji handlowych, a wartość tych transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a od terminu zapłaty upłynęły ponad 3 miesiące, to możemy również złożyć wniosek o zabezpieczenie naszego roszczenia z faktur VAT (zawarty w pozwie o zapłatę). Tym samym zabezpieczymy naszą należność na czas procesu.


W celu szczegółowych informacji zapraszam do kontaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *