Loading...

Odstąpienia od umowy o dzieło

Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy-kancelaria MS LEgit blog-Wrocław

Zamówiłeś rzecz robioną na zamówienie lub zleciłeś remont i nie uzyskałeś zamówionej rzeczy lub usługi w terminie? Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.


Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W rzeczywistości przedmiotem takiej umowy będzie  wszystko, co stanowi końcowy efekt jakiejś pracy – np. stworzenie artykułu, piosenki, wykonanie jednorazowej usługi sprzątania, osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu. W przypadku umowy o dzieło najważniejszy jest zawsze rezultat, którego wykonanie obiecuje wykonawca.

Co w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W obu wskazanych wypadkach chodzi jednak o ocenę, czy opóźnienie to jest na tyle istotne, że nie jest prawdopodobne ukończenie dzieła w czasie umówionym. 


Samo zatem opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania dzieła nie są wystarczające do przyjęcia, że zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.


Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.


Odstąpienie od umowy prowadzi do powstania sytuacji, w której strony zwolnione są z obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych, natomiast to, co już zostało świadczone, podlega zwrotowi.  Tym samym  jeżeli została jakakolwiek zaliczka na poczet wynagrodzenia dla przyjmującego wynagrodzenia, powinna ona zostać zwrócona. Natomiast w przypadku, gdy dzieło zostało częściowo wykonane, to wtedy zamawiający ma obowiązek częściowo się rozliczyć za wykonaną pracę.


Ponadto należy przytoczyć, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

O tym, czy wyznaczony termin jest odpowiedni, przesądzą okoliczności danej umowy, stan zaawansowania prac, użytych materiałów, niebezpieczeństwa związanego z kontynuowaniem wadliwego wykonywania umowy. Czym większe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych skutków nieprzestrzegania przez przyjmującego zasad należytego działania, tym termin ten, jak można sądzić, może być krótszy.

Ustalenie, że był to termin odpowiedni, po jego bezskutecznym upływie, decyduje o możliwości skorzystania, alternatywnie, z następujących uprawnień. Po pierwsze, zamawiający może od umowy odstąpić. Po drugie, może też powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jest to przypadek wykonania zastępczego.


Istotnym jest również, że jeśli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.


Dodatkowo warto wskazać, że oprócz powyższych roszczeń w  przypadku wadliwego wykonania dzieła, a także istotnego opóźnienia w rozpoczęciu lub wykończeniu dzieła, zamawiający może również dochodzić naprawienia szkody wynikłej z wadliwego wykonania dzieła, a także istotnego opóźnienia w rozpoczęciu lub wykończeniu dzieła.


W celu szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *